REDEVIT

Date generale

Proiect finanţat prin PN III

Program 2: Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare

Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare

Tip proiect: Cecuri de inovare

Titlul proiectului: Reciclarea deșeurilor viticole prin biotehnologii de creștere a ciupercilor comestibile pentru obținerea de produse alimentare și fertilizanți agricoli naturali

Acronim proiect: REDEVIT

Cod proiect: PN-III-P2_2.1_CI-2017-0232

Contract nr. 42CI din 25/07/2017

Valoarea proiectului: 50.000,00 lei

Durata proiectului: 5 luni

Perioada de derulare: 25/07/2017 – 31/12/2017

Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

 

Contractor furnizor de servicii:
Universitatea de Ştiinte Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti
Responsabil de proiect: Prof. Dr. Florin STĂNICĂ

Contractor beneficiar:
SC Natura SRL
Responsabil de proiect: Dr. Daniel GUZU

 

Necesitatea și oportunitatea realizării proiectului

Actualmente, la nivel național, în fermele de producție viticolă se produc anual cantități uriașe de deșeuri vegetale, constituite preponderent din corzi și frunze uscate de viță de vie, a căror valorificare ecologică integrală lipsește cu desăvârșire. Necesitatea stringentă a realizării și implementării acestui proiect destinat dezvoltării experimentale a unui model demonstrativ de reciclare controlată a deșeurilor viticole, exclusiv prin mijloace biologice este rezultanta sinergică a următorilor factori economico-financiari și ecologici:
a) acumularea anuală în fermele viticole din România a unor cantități imense de deșeuri vegetale, de ordinul a sute de mii de tone și având o valoare economică insignifiantă, după încheierea ciclurilor vegetative;
b) lipsa oricărei metodologii de reciclare a acestor deșeuri organice, remanente în zonele unde se produc datorită activităților viticole specifice, a căror acumulare generează condițiile favorizante pentru apariția și amplificarea proceselor microbiene de degradare necontrolată a acestora, care, la rândul lor induc fenomene de poluare ambientală cu efecte nefaste asupra biodiversității ecosistemelor viticole;
c) obligativitatea respectării legislației în vigoare privind protecția mediului, indiferent de natura activităților antropice, astfel încât să nu fie periclitată starea de sănătate a organismelor vii care formează biocenozele oricărui ecosistem.

Proiectul se va finaliza prin validarea modelului demonstrativ de reciclare ecologică integrală a deșeurilor viticole, prin cultivarea controlată a speciilor de ciuperci comestibile din speciile Pleurotus eryngii și Pleurotus ostreatus, pe substraturi constituite din corzi și frunze uscate de viță de vie, precum și prin brevetarea biotehnologiilor destinate implementării acestui model.

Obiective

 1. Elaborarea metodologiei de aplicare a biotehnologiilor ecologice de reciclare integrală și integrată a deșeurilor vegetale provenite din viticultură, prin utilizarea lor ca substraturi de cultivare intensivă a ciupercilor comestibile în scopul reintroducerii acestora în circuitul bio-geo-chimic al materiei în mediul natural;

 2. Optimizarea ciclurilor productive de creștere controlată a ciupercilor comestibile din speciile Pleurotus eryngii și Pleurotus ostreatus pentru producerea de carpofori, în condițiile utilizării de materii prime nevalorificate economic până în prezent (corzi și frunze uscate de viță de vie), precum și de obținere a fertilizanților agricoli naturali prin composturile rezultate la încheierea proceselor de creștere controlată;

 3. Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală asupra rezultatelor obținute în cadrul proiectului de cercetare

Consorțiu

Furnizor de servicii

Universitatea de Ştiinţe Agronomice și Medicină Veterinară din Bucureşti – http://www.usamv.ro/

Centrul de Cercetare pentru Studiul Calității Produselor Agroalimentare

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti (USAMV Bucureşti), cunoscută sub această denumire din anul 1995, este o instituţie publică de învăţământ superior cu personalitate juridică, acreditată instituțional cu calificativul “Grad de încredere ridicat”, proprietară a propriului patrimoniu, care funcţionează în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr.1/2011.

USAMV Bucureşti are în structura sa un număr de şapte facultăţi în cadrul cărora se dezvoltă programe de studii/specializări de licenţă și master. Programele de studii se derulează în trei cicluri: licenţă, masterat, doctorat.

Misiunea academică a USAMV București este aceea de a forma specialişti cu un înalt grad de calificare şi competenţe corespunzătoare cadrului naţional al calificărilor şi exigenţelor pieţei forţei de muncă, printr-un învăţământ superior modern, de calitate şi prin cercetare ştiinţifică performantă.Misiunea ştiinţifică a USAMV Bucureşti este aceea de a contribui, prin rezultatele obţinute, la progresul ştiinţific şi tehnologic al agriculturii, la dezvoltarea industriei agroalimentare și spaţiului rural şi, astfel, la dezvoltarea durabilă a României în spaţiul european.

Cu un valoros potenţial de cercetare ştiinţifică, dezvoltare şi inovare, USAMV București a cunoscut o dinamică accentuată în implicarea cadrelor didactice și a personalului din cercetarea științifică atât în coordonarea cât și în coparticiparea în proiecte de cercetare, finanțate de un spectru larg de programe interne, internaţionale sau bilaterale.

Centrul de Cercetare pentru Studiul Calității Produselor Agroalimentare este cea mai modernă infrastructură de cercetare din cadrul USAMV București. Dispune de un număr de 13 laboratoare și o seră automatizată, toate dotate cu facilități moderne de cercetare, prin intermediul cărora se asigură toate condițiile necesare pentru derularea activităților de cercetare în domeniul biotehnologiilor aplicate în sectoarele agricole Sera este construită pe baza unui concept unic în România, datorită structurii formate din cele 19 minisere integrate, fiecare având posibilități individuale de programare și monitorizare a factorilor de mediu interni și externi, precum și un grad ridicat de automatizare. Această seră include și o anumită cameră cu o suprafață de 160 mp dedicată creșterii controlate a ciupercilor comestibile și medicinale.

Beneficiar al proiectului:
SC Natura SRL

Echipa de cercetare

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

 1. Prof. Dr. Florin STĂNICĂ
 2. Prof. Dr. Marian PETRE
 3. Dr. Ing. Marian VELCEA
 4. A.CS. Drd. Ing. Ana Cornelia BUTCARU

Activități

Activitățile ce vor fi efectuate:

 1. Testarea biotehnologilor de reciclare ecologică integrală a deșeurilor viticole (coarde și frunze uscate de viță de vie), la nivel microproductiv, în vederea stabilirii condițiilor optime de cultivare controlată a speciilor de ciuperci comestibile Pleurotus eryngii și Pleurotus ostreatus
 2. Optimizarea proceselor biotehnologice de creștere a speciilor de ciuperci comestibile menționate, în vederea obținerii de carpofori utilizabili ca produse alimentare și fertilizanți agricoli naturali din composturile rezultate după cultivarea acestor specii
 3. Elaborarea, redactarea și înregistrarea la OSIM a unei cereri de brevet de invenție privind biotehnologiile ecologice de reciclare integrală și integrată a deșeurilor rezultate din activitățile de producție viticolă, prin cultivarea controlată a ciupercilor comestibile.

Rezultate

Rezultate estimate ale proiectului

Exploatarea afacerii rezultată în urma dezvoltării proiectului se va concretiza prin introducerea în procesele de producție a biotehnologiilor de reciclare ecologică integrală a deșeurilor vegetale ce se produc și se acumulează anual în plantațiile viticole.

Astfel, anual, din toamnă până în primavara anului următor, pe parcursul a 5-6 luni, într-o fermă viticolă cu producție medie, în care se produc între 7-10 tone de deșeuri vegetale (corzi și frunze uscate de viță de vie), acestea vor putea fi valorificate prin utilizarea lor integrală ca substraturi organice naturale destinate cultivării ciupercilor comestibile din speciile Pleurotus eryngii și Pleurotus ostreatus, obținându-se între 5-7 kg de corpuri de fructificare pentru fiecare 10 kg de deșeuri viticole, în funcție de specia de ciuperci utilizată. Rezultă o producție medie anuală estimată la aproximativ 5.000 kg de carpofori (corpuri de fructificare „cu pălărie și picior”), ce va aduce prin comercializare un venit mediu anual de 25.000 lei, în condițiile aplicării unui preț de distribuție en-gros de 5 lei/kg.

Cheltuielile de producţie pentru cultivarea ciupercilor (energie electrică, materii prime şi materiale, precum şi manopera a 3-5 muncitori sezonieri ce vor fi angajați) vor reprezenta maximum 50% din totalul veniturilor încasate prin comercializarea producției de ciuperci comestibile cultivate pe deșeurile vegetale rezultate într-un singur an de producţie viticolă.

Profitul net rezultat din aplicarea unor asemenea tehnologii de reciclare integrală a deșeurilor viticole (corzi și funze uscate de viță de vie) prin cultivarea ciupercilor comestibile pe aceste materiale organice este de minimum 12.500 lei/an, în condițiile asigurării protecției totale a mediului, prin reintroducerea tuturor acestor deșeuri viticole în circuitul natural al materiei organice.

Cifra de afaceri a beneficiarului, în condiţiile valorificării integrale a deșeurilor vegetale din plantațiile viticole, va creşte cu aproximativ 30%, datorită veniturilor ce vor fi încasate din comercializarea corpurilor de fructificare ale ciupercilor comestibile ce vor fi cultivate pe substraturi din deșeuri viticole foliare și lemnoase.

Numărul locurilor de muncă va crește semnificativ în perioadele derulării ciclurilor de creștere a ciupercilor comestibile. Pe cale de consecință, va crește eficiența proceselor productive, iar competitivitatea firmei care aplică aceste biotehnologii va crește în mod semnificativ.

Livrabilele. La finalizarea proiectului va fi înregistrată la OSIM o cerere de brevet de invenție referitoare la procesele biotehnologice de reciclare ecologică a deșeurilor viticole prin creșterea controlată a ciupercilor comestibile pentru obținerea de produse alimentare și fertilizanți agricoli naturali. Producția de carpofori din cele două specii de ciuperci comestibile, care va fi obținută la finalul ciclurilor de creștere, va fi înregistrată și analizată, atât sub raport cantitativ, cât și calitativ, iar rezultatele acestor investigații vor fi incluse în raportul final ce va fi predat Autorității Contractante. Aceste două tipuri de livrabile, rezultate în urma derulării proiectului propus, vor constitui premisele pentru optimizarea eficienței economice a proceselor productive aplicate în scopul reciclării ecologice a deșeurilor viticole prin producerea de ciuperci comestibile și fertilizanți agricoli naturali.

Diseminare

 1. înregistrarea la OSIM a unei cereri de brevet de invenție în decembrie 2017
 2. Publicarea unui articol în Romanian Biotechnological Letters în primul trimestru al anului 2018

Contact

Pentru orice detalii legate de proiect vă rugăm să ne contactaţi prin e-mail:

Responsabil de proiect: Prof. Dr. Florin STĂNICĂ